Uitstel onderzoek TCO incidenten

Eerder heb ik al een aanvraag gedaan om een incidentenlijst te ontvangen waarbij ik betrokken ben geweest met de incidenten die gekwalificeerd zijn in het handboek Team Collegiale Ondersteuning.

Het is hierbij jammer dat er pas na meer dan een maand een bevestiging verzonden is van ontvangst. Ook zegt de schadebeoordelaar op deze vraag op dit moment nog geen concreet uitsluitsel te kunnen geven.

Een onderzoeker van de politie zal een nader onderzoek instellen naar de aangevoerde incidenten. Daarbij zal de zorgplicht ook nader worden onderzocht. Van de bevindingen zal een rapportage worden opgemaakt.

Ook hier blijkt dat de schadebeoordelaar van de Nationale Politie de vraag onjuist heeft gelezen of geïnterpreteerd. Hij geeft namelijk aan dat de onderzoeker van de politie een onderzoek zal instellen naar de aangevoerde incidenten.

De exacte vraag die in het verzoek is gesteld luidt als volgt; “Gelet op deze aanvraag ontvang ik graag van u de incidentlijst van cliënt met de zaken die TCO gekwalificeerd zijn.

Deze vraag beperkt zich hiermee niet tot alleen de aangevoerde incidenten maar het is een verzoek tot het verkrijgen van een incidentenlijst waarbij ik in het algemeen betrokken ben geweest en waarvan de incidenten benoemd staan in het handboek Team Collegiale Ondersteuning en er dus conform een protocol “zorgplicht” uitgevoerd moet zijn geweest.

Bestaat hier weer de kans dat er tijd verloren gaat omdat de schadebeoordelaar wederom de vraagstelling onjuist heeft geïnterpreteerd?

📄 Uitstel onderzoek TCO incidenten

Besluit WOB-verzoek commissie buitensporigheid

Het mocht even duren. In november 2019 is er een WOB-verzoek verzonden aan de Nationale Politie om te bekijken of de commissie buitensporigheid een realistisch aantal adviezen heeft uitgebracht aan het bevoegd gezag omtrent buitensporige incidenten.

In dit besluit geeft men een goed en duidelijk antwoord op deze vraag. De vraag die was gesteld betrof onder andere; “Hoeveel zaken zijn er aangeleverd bij de commissie buitensporig PTSS en hoeveel van deze zaken zijn als buitensporig aangemerkt door de commissie?

Een redelijk gespecificeerde uitleg hiervan is in het besluit opgenomen. In het kort gezegd blijkt dat er 247 incidenten zijn beoordeeld waarvan 12 incidenten als buitensporig zijn aangemerkt. In totaal is maar 4,8% is als buitensporig aangemerkt.

📄 Besluit WOB-verzoek commissie buitensporigheid

Ontvangstbevestiging en uitstel beslistermijn

Helaas heeft de schadebeoordelaar van de Nationale Politie in eerste aanleg, als onderzoeker, de reeds in zijn bezit zijnde verslagen, adviezen en besluiten niet helemaal correct gelezen dan wel geïnterpreteerd.

De aanvullende informatie is hem reeds toegezonden om mogelijk nog deze zaken extra onder de aandacht te brengen.

Echter, in deze ontvangstbevestigingen geeft men aan dat het beslistermijn op grond van art. 4:13 lid 2 Awb, wederom acht weken de tijd heeft om tot een besluit te komen. De termijn van acht weken is immers opgeschort geweest tot er aanvullende informatie verstrekt zou zijn.

Een vreemde en onbegrijpelijke beslissing want deze informatie was reeds in bezit van de schadebeoordelaar/ onderzoeker. Echter had hij deze informatie klaarblijkelijk abusievelijk onjuist geïnterpreteerd.

📄 Ontvangstbevestiging en uitstel beslistermijn

Aanvullende informatie voor de commissie

De schadebeoordelaar van de Nationale Politie heeft in een eerdere brief de conclusie getrokken dat er geen causaliteit bestond tussen incidenten 2 t/m 5 en de door mij opgelopen PTSS. In werkelijkheid moet dit iets genuanceerder worden weergegeven.

De commissie schrijft namelijk in haar beslissing; “De commissie kan uit de onderliggende stukken niet afleiden of in het geval van incidenten 2, 3, 4 en 5 aan het A-1 criterium is voldaan. De commissie heeft deze incidenten derhalve buiten beschouwing gelaten. Uit de rapportage van de diagnose blijkt voldoende onderbouwing dat aan de overige criteria van DSM IV voor herbeleving (criterium B), vermijdingsgedrag (criterium C), verhoogde prikkelbaarheid (criterium D), duur langer dan 1 maand (criterium E) en significant lijden (criterium F) wordt voldaan.

Er staat niet dat er geen sprake is van een causaal verband tussen incidenten en de klachten. Ze geven aan het niet goed te kunnen beoordelen, maar dat 1 incident al voldoende is om de aanvraag te beoordelen.

De commissie schrijft tevens; “De commissie heeft vastgesteld dat de diagnose is gesteld door een daartoe gekwalificeerde deskundige. Door die deskundige is een anamnese afgenomen en is gebruik gemaakt van de DSM IV systematiek. De beschrijving van het incident 1 biedt voldoende onderbouwing voor het oordeel van de commissie dat voor dit incident aan het A-1 criterium van DSM IV wordt voldaan.

Dit is allemaal netjes uitgewerkt voor de schadebeoordelaar van de Nationale Politie tezamen met nog enkele andere punten!

📄 Aanvullende informatie voor de commissie

Reactie op verzoek TCO contactmomenten

Uiteindelijk is er een reactie gekomen op het verzoek om de contactmomenten aan te leveren die ik heb gehad tijdens Team Collegiale Ondersteuning gekwalificeerde incidenten, de Team Collegiale Ondersteuning coördinator heeft het volgende laten weten;

Met betrekking tot de jaren voor 2017 heb ik meerdere, mij bekende, voorgaande coördinatoren benaderd. Geen van deze collega’s kon mij data aanleveren met betrekking tot uw vraag. Er zullen uiteraard, indien de situatie zich daartoe leende, wel contacten zijn geweest. Echter de exacte frequentie kan ik u niet meedelen.

Dit is echter een vreemde conclusie aangezien in het handboek Team Collegiale Ondersteuning uit 2013 het volgende staat vermeld;

Het registratiesysteem van het TCO bevindt zich in een afgeschermde omgeving en is conform de Wet persoonsgegevens. Buiten de context van het TCO mag geen gebruik worden gemaakt van (de informatie over individuele personen in) een dergelijk systeem. Toegang tot het registratiesysteem hebben alleen de collegiaal ondersteuners en coördinatoren middels een autorisatie. De inhoud van de gesprekken blijft vertrouwelijk, tenzij de betrokken collega toestemming geeft deze informatie te delen. Eventuele verantwoordelijkheden in nazorg kunnen door een andere eenheid worden overgenomen als een collega naar een andere eenheid verplaatst wordt.

Waar is die data dan ineens gebleven?

📄 Reactie op verzoek TCO contactmomenten

Opvragen overzicht TCO incidenten

Ondanks dat ik nog geen reactie heb ontvangen op het verzoek een overzicht aan te leveren van de contactmomenten tussen mij en een lid van het Team Collegiale Ondersteuning heb ik inmiddels wel het volgende verzoek ingediend.

Graag ontvang ik een incidentenlijst waarbij ik betrokken ben geweest met de incidenten die gekwalificeerd zijn in het handboek TCO waarbij ik ondersteuning zou moeten krijgen conform het protocol.

De Centrale Raad van Beroep zegt namelijk dat werkzaamheden of werkomstandigheden een buitensporig karakter moeten hebben wanneer de Nationale Politie aansprakelijk is. Meerdere experts op het gebied van PTSS hebben inmiddels al aangegeven dat PTSS niet direct is te beperken tot 1 of enkele incidenten maar dat dit ook kan ontstaan aan langdurige blootstelling aan traumatische ervaringen.

📄 Opvragen overzicht TCO incidenten

Aantonen medische causaliteit

Een schadebeoordelaar van de Nationale Politie, die het dossier moet samenstellen voor de commissie buitensporigheid, beperkt hij zich direct tot 5 incidenten die door mij zijn aangevoerd om de door mij opgelopen PTSS te erkennen als beroepsziekte.

In het adviesrapport van de Landelijke Adviescommissie PTSS blijkt echter dat zij het eerste incident voldoende vonden om de door mij opgelopen PTSS te erkennen als beroepsziekte.

De schadebeoordelaar geeft echter een andere uitleg en trekt direct de conclusie dat er geen causaliteit bestond tussen incidenten 2 t/m 5 en de door mij opgelopen PTSS.

Uit verkregen informatie van het Meldpunt PTSS blijkt dat de Landelijke Adviescommissie PTSS Politie op 20 juni 2016 in haar advies nummer heeft geconcludeerd dat het causaal verband tussen de opgegeven incidenten en de ontstane PTSS alleen bij incident 1 (moord) is vastgesteld. Voor de incidenten 2 t/m 5 ontbreekt de medische causaliteit. Incidenten 2 t/m 5 zullen op voorhand geen deel uitmaken bij de beoordeling van de aansprakelijkheid tenzij u gebruik wilt maken om de medische causaliteit tussen dit incident en de ontstane beroepsziekte PTSS alsnog wilt aantonen.

📄 Aantonen medische causaliteit

Verzoek informatie TCO contactmomenten

Omdat de Nationale Politie in het kader van de buitensporigheid continu verwijst naar de uitleg van de Centrale Raad van Beroep, te weten;

Dat de werkzaamheden of de werkomstandigheden een buitensporig karakter moeten hebben…

Heeft mijn jurist een verzoek ingediend om een overzicht te ontvangen van alle contactmomenten tussen mij en een lid van het Team Collegiale Ondersteuning conform het handboek Team Collegiale Ondersteuning.

📄 Verzoek informatie TCO contactmomenten

Rappel WOB-verzoek commissie buitensporigheid

Omdat mijn inziens niet lastig moet zijn de vraag uit het eerder ingestuurde WOB-verzoek te beantwoorden binnen 4 weken, heeft mijn jurist een rappel verzonden met daarin de vraag wat de stand van zaken is omtrent het WOB-verzoek.

📄 Rappel WOB verzoek

WOB-verzoek ontvangstbevestiging

De Nationale Politie heeft vlot gereageerd op het ingestuurde WOB-verzoek. Echter blijkt de simpele vraag welke vermeld stond in het WOB-verzoek namelijk;

Hoeveel zaken zijn er aangeleverd bij de commissie buitensporig PTSS en hoeveel van deze zaken zijn als buitensporig aangemerkt door de commissie?

dermate lastig te beantwoorden, dat zij direct de periode waarin een besluit genomen moet worden verlengen van 4 weken tot 8 weken…

In de Wob is bepaald dat binnen vier weken na ontvangst van het verzoek beslist dient te worden op het verzoek, maar dat verdaging van de beslistermijn met vier weken mogelijk is. Het is niet mogelijk om binnen vier weken op uw verzoek te beslissen. De reden hiervoor is de omvang van uw verzoek en de zorgvuldige behandeling ervan. Op grond van artikel 6 van de Wob verleng ik de beslistermijn van uw verzoek dan ook met vier weken.

📄 Ontvangstbevestiging WOB verzoek